ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺘﺮﻭﻡ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ|ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭼﺖ ﺭﻭﻡ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ |ﭼﺖ ﺭﻭﻡ ﺁﺳﻤﺎﻥ KVTIJDG
دلها بایادخدا ارام میگیرد
شکستن دلها دراین سایت پیگرد قانونی دارد
‎سایت منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد و در تمام شرایط از قوانین اسلامی پیروی میکندوتمامی مطالب ثبت شده در انجمن ها و چت روم توسط کاربران ارسال شده است ،و مدیریت سایت نظارت کامل بر مطالب دارند. شما نیز در صورت بروزهرگونه تخلف سیاسی اجتماعی ،شرعی و یا مشکلات دیگر دربخش پیام به مدیر پایین سایت مدیران را مطلع سازیدتافرد متخلف بلافاصله مسدود گردد‎
‎ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.‏‎
‎ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺗﺒﻠﯿﻐﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺬﮐﺮ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ از توهین به ادیان و مقدسات و ایجاد بحث های سیاسی شدیدأ بپرهیزیداز دریافت و ارسال شماره و ایمیل در سایت بپرهیزید‎
ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ آسمان ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. 2.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ آسمان ﺿﻤﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻋﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﻨﺶ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻧﻈﯿﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ، ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ: - ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺳﺎﯾﺕ. - ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺡ ﻫﺎ، ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ. - ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺁﻣﯿﺰ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺁﻣﯿﺰ، ﺧﻄﺮ ﺁﻓﺮﯾﻦ، ﺍﻓﺘﺮﺍ، ﺍﺗّﻬﺎﻡ، ﻫﺘﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺗﺤﻘﯿﺮ، ﺗﻤﺴﺨﺮ ، ﺧﻼﻑ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻠّﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁﻥ. - ﺍﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ. - ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﻗﻮﺍﻡ، ﻧﮋﺍﺩﻫﺎ، ﻣﻠﻞ، ﺍﺩﯾﺎﻥ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺁﻧﻬﺎ. - ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ. - ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﯾﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ. - ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﯿﺎﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ- . ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ: ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﻢ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﯾﺖ. - ﺩﺭﺝ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯ، ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﮑﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻋﻼﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺩﺭﺱ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯼ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻄﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. 4.ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻔﻆ ﺁﻥ، آسمان ﺑﮑﺲ، ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺑﻌﺪﯼ ﺁﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‎
‎ . . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ: . - ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻡ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺣﻘﺸﺎﻥ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮﺩ. - ﺍﺯ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪﺱ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺳﺎﯾﺖ آسمان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺮﻭﻩ، ﺩﺳﺘﻪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

نمیپذیرم | میپذیرم-ثبت نام
آمار وبسایت
‎نفر‎ 37 : ‎آنلاین
بازدید روزانه : 81
بازدید ماهانه : 511
بازدید کل : 901241
نفر ‎5375 : تعداد كاربران
‎ آخرین ورود : .ELy
رای شما به سایت
BiG LiKE (100.0%)

رأی دهنده‎‏(‏ 6259 ‏)‏‎‎دركل‎
چتروم
انجمن
اتاق گپ
ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آسمان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ، ﺳﺎﯾﺖ آسمان بکس ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻟﻄﻔﺄ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﯿﺪ
ASEMANBaX.WapKa.Me
1390-96 M...NeT

Designed By
zeus
©2014
SEO Reports for asemanbaz.ir
Sitemap


بهترین چتروم موبایل , چت روم دختر ها و پسر ها
آسمان بکس _ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ - ﭼﺖ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ -ﭼﺘﺮﻭﻡ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺯﺑﺎﻥ - ﭼﺖ ﮔﻮﺷﻰ - ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﭼﺖ - ﭼﺖ ﺭﻭﻡ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺯﺑﺎﻥ _ آسمان بکس
Google.com
asemanbax.ir تی شرت محرم 95 + ارسال رایگان خرید دانگل براوو گالن تاشو مسافرتی گن لاغری میس بلت Google Back Link Checker
توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رایگان ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺑﻼﮒ asemanbaz.ir Google.com بهترین چتروم موبایل آسمان باز بکس Google.com, Varzesh3.com, Yahoo.com ,Digikala.com, Aparat.com ,Wikipedia.org, Blogfa.com , Shaparak.ir, Instagram.com, bankmellat.ir, Divar.ir Telegram.org, Yjc.ir, Farsnews فروشگاه اینترنتی گن لاغری میس بلت ماژیک لباس خرید دانگل براوو خرید hot shaper ساخت وبلاگ عینک آفتابی مارک

Create your own WAP site (Wapka.Mobi)

Download Funny App
Download VidMate
VidMate
WhatsApp status saver for photo or videos
Download the best Android apps on Uptodown
Download Android App for Free
New Apps  Teen Patti  UC Browser  more